Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, po południu
Opłata:
490,- zł od osoby

Szkolenie: "Asertywna komunikacja i zarządzanie konfliktami"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Adresaci szkolenia:
Zapraszamy zarówno menedżerów, jak i specjalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności z obszaru rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz osoby, które chcą usystematyzować wiedzę na temat dynamiki konfliktów i sposobów ich rozwiązywania.

Celem szkolenia będzie:

  • poznanie źródeł, natury i dynamiki konfliktów,
  • nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych,
  • zdobycie praktycznej wiedzy nt. strategii zarządzania konfliktami oraz metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
  • poznanie i przećwiczenie w praktyce narzędzi do udzielania informacji zwrotnej w sytuacji problemowej.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych . Grupa maksymalnie 15 osób.

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Treści kształcenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

2. Diagnoza konfliktów - koło konfliktów.

3. Konstruktywne zarządzanie konfliktem.

4. Praktyczny trening umiejętności mediacyjnych.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i wyposaża uczestników w praktyczną wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, zarówno na poziomie osobistym, jak i organizacyjnym. Daje rozwiązania pozwalające na bardziej efektywne zarządzanie kompetencjami w zakresie rozwiązywania konfliktów interpersonalnych m.in. poprzez mediacje oraz wdrażanie technik i metod ułatwiających dialog. Proponowane działania, stosowane w praktyce, przekładają się na większą efektywność pracy (również w zespołach) oraz lepszą atmosferę współpracy.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Informacje o Trenerze:
Anna Jaworska - ekspert ds. komunikacji transformującej, doradca edukacyjnozawodowy, mediator stały, m.in. w sprawach rodzinnych, cywilno-gospodarczych, pracowniczych i biznesowych (stały mediator na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Radomiu).
Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych studiów podyplomowych i warsztatów doskonalących kompetencje m.in. Negocjacje i mediacje w biznesie (Uczelnia Łazarskiego), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla menedżerów personalnych (Akademia Leona Koźmińskiego), Public Relations (Uniwersytet Warszawski), 3-letniej Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (Dojrzewalnia), Komunikacji Transformującej (Richarda Bolstada), Analizy Transakcyjnej oraz Facylitacji.
Od ponad 18 lat związana z biznesem i rynkiem edukacyjnym, m.in. jako ekspert ds. szkoleń i rozwoju pracowników, ekspert ds. PR, koordynator projektów doradczo  - szkoleniowych oraz trener, mediator i asesor. Specjalizuje się w obszarze szeroko pojętego doradztwa edukacyjno-zawodowego, komunikacji transformującej i mediacji, zarządzaniu zmianą i motywacji. Prowadzi sesje Assessment i Development Center dla pracowników na różnych szczeblach w organizacji, w tym kadry menedżerskiej wyższego szczebla.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

 

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001