Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Amortyzacja bilansowa i podatkowa w podatku od osób prawnych

Amortyzacja bilansowa i podatkowa w podatku od osób prawnych

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
czw
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie

„Amortyzacja bilansowa i podatkowa w podatku od osób prawnych"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi  7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Treść szkolenia:

1. Budynki i lokale w działalności gospodarczej

 • zagospodarowanie terenu wokół budynku,
 • remont lokalu przed oddaniem do użytkowania
 • budowa środka trwałego z udziałem członków rodziny
 • budynek i grunt jako odrębne środki trwałe
 • wydatki dotyczące sposobu użytkowania
 • przygotowanie terenu pod inwestycje
 • kwalifikacja wydatków na wyposażenie budynków

2. Amortyzacja budynków i lokali

 • ustalenie stawki amortyzacyjnej dla budynku usługowo mieszkalnego
 • ulepszenie budynku realizowane etapami
 • dokumentowanie nakładów
 • budynek na cudzym gruncie

3. Samochody firmowe- wydatki związane z rejestracją i przerejestrowaniem samochodu

 • samochód z zagranicy
 • dzień przekazania samochodu do użytkowania- samochód demonstracyjny i zabytkowy
 • samochód użytkowy dla celów mieszanych

4. Maszyny, urządzenia i wyposażenie

 • różnice kursowe korygujące wartość początkową
 • zakup kilku maszyn pochodzących z kredytu w walucie obcej
 • odłączenie części składowej i peryferyjnej
 • amortyzacja czasowo nieużytkowanych środków trwałych
 • indywidualne stawki amortyzacyjne
 • ulepszenie zestawu komputerowego
 • wyposażenie udostępnione kontrahentom
 • urządzenie wymienione w ramach gwarancji

5. Inwestycje w obcym środku trwałym

 • ustalenie wartości początkowej
 • ulepszenie obcego środka trwałego

6. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

 • częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 • miesiąc realizacji jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
 • nieprawidłowo ustalone odpisy
 • składniki majątku o niskiej wartości

7. Środki trwałe użytkowane w oparciu o umowy leasingowe

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani mgr Ilona Bienias - biegły rewident Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO