Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img AKADEMIA PRAWA PRACY WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

AKADEMIA PRAWA PRACY WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2018-09-11
Typ:
kurs
Tryb:
wt
Opłata:
930,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

KURS -"AKADEMIA PRAWA PRACY warsztaty dla zaawansowanych"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników przepisami dotyczącymi prawa pracy , a także z zasadami jego funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Czas trwania kursu to 28 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w systemie  dopołudniowym i popołudniowym  - 1 raz w tygodniu po 4  godziny lekcyjne w trybie popołudniowym godz 16.00-19.15  i  8  godz lekcyjnych w trybie dopołudniowym  godz. 9.00-15.15 

Miejsce przeprowadzania kursu : ul Kopernika 8/2  w Tarnowie

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach według harmonogramu 

 -11.09.2018 godz. 15.30 - 19.15 
- 18.09.2018 godz.   9.00 - 15.15 
- 25.09.2018 godz. 16.00 - 19.15 
- 02.10.2018 godz. 16.00 - 19.15 
- 09.10.2018 godz.   9.00 - 15.15 

Treści kształcenia

I.STOSUNEK PRACY

1.Umowa o pracę - istotne elementy umowy o pracę, data zawarcia a dopuszczenie pracownika do pracy, jakich błędów unikać przy zawieraniu umów o pracę - praktyczne wskazówki. Analiza na podstawie przykładów. Rodzaje umów o pracę, czym kierować się przy wyborze rodzaju umowy - studio przypadku.
2.Ćwiczenia w zawieraniu umów na okres próbny, ile razy i na jaki okres, analiza przykładów.
3. Umowa na czas określony - limit ilościowy , wyjątki, 33 miesiące - od kiedy liczyć, zasady zgłaszania do PIP. Analiza na podstawie przykładów. Kiedy umowa na czas określony przekształci się na czas nieokreślony, możliwości wypowiadania tych umów przed przekształceniem ich w umowy na czas nieokreślony. Praktyczne wskazówki dotyczące zawierania umów na czas określony. Jaka umowa o pracę przy zatrudnianiu pracowników po latach przerwy. 
4. Zasady wypowiadania umów o pracę, przykłady przyczyn wypowiedzenia umowy o prace w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego - analiza pod kątem przydatności u pracodawcy. Różny okres wypowiedzenia umów w okresie przejściowym - jak uniknąć błędów, kiedy i jak błąd można naprawić. Zwolnienie pracownika faksem, telefoniczne, ustnie. Przykłady pism, analiza najczęściej popełnianych błędów w świetle kontroli inspektorów. 
5. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikami w trybie dyscyplinarnym a kiedy z art. 53 kodeksu pracy. Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego. Ćwiczenia praktyczne. 
6. Pracownicy chronieni przed zwolnieniem - jak unikać błędów, wpływ wieku emerytalnego na ochronę.
8. Wydanie świadectwa pracy - w trakcie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu, nowy zakres informacji dotyczący uprawnień rodzicielskich.
Ćwiczenia w sporządzaniu świadectw pracy. Wskazówki dotyczące sprostowania świadectwa pracy.

II. AKTA OSOBOWE, AKTY WEWNĄTRZZAKŁADOWE 
1.Dane, których podania pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i od pracownika.
2. Zasada przechowywania dokumentacji pracowniczej - forma akt osobowych.
3. Komu udostępniać dokumentacje pracowniczą. Degitalizacja teczek akt osobowych we rządowego projektu.
4. Obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania praktyczne wskazówki, regulamin pracy narzędziem dyscyplinującym pracownika.

III. URLOPY PRACOWNICZE, URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE I INNE ZWOLNIENIA Z PRACY, USPRAWIEDLI WIONA NIEOBECNOŚĆ PRACOWNIKA.
1. Urlopy wypoczynkowe - zasady nabywania, udzielania i przedawnienia (wyjątki), urlop zaległy możliwości pracodawcy, urlop w okresie wypowiedzenia, urlop na żądanie, wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - prawo czy konieczność, zasady nabywania urlopów przez pracowników niepełnosprawnych. Przykładowe wyliczanie urlopów pracowniczych na przykładach - proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i etatu. Ewidencja urlopów.
2. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, opieka nad dzieckiem - uregulowania prawne. Wzory pism.
3. Urlopy bezpłatne " kiedy ". 
4. Urlop szkoleniowy - zasady udzielania, umowa szkoleniowa - wzór.
5. Zasady udzielania urlopów okolicznościowych i innych zwolnień z pracy. 

IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA
1. Odpowiedzialność porządkowa,
2. Odpowiedzialność materialna za wyrządzoną szkodę,
3. Odpowiedzialność za powierzone mienie, nowe uregulowania. Przykładowe pisma, umowy    odpowiedzialności materialnej.

V .CZAS PRACY
1. Definicja czasu pracy wg kodeksu. Możliwości maksymalnego wykorzystania czasu pracy przez pracodawcę - praktyczne wskazówki. 
2. Co nie wlicza się do czasu pracy - przykłady.
3. Przypadki niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy. Przykłady.
4. Czas pracy przedstawicieli handlowych, serwisantów w świetle orzecznictwa.
5. Czas pracy a podróż służbowa, przykłady, orzecznictwo sądowe.
6. Maksymalny limit godzin nadliczbowy. Stanowisko Komisji Prawnej GIP.
7. Definicje: pracownicy zarządzający, kierownicy komórek organizacyjnych. Orzecznictwo sądowe.
8.Norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, dobowy wymiar czasu pracy, tygodniowy czas pracy.
9. Stanowisko Komisji Prawnej GIP w sprawie pojęcia dnia wolnego wynikającego z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
10.Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym art. 130 kp.- wpływ święta.
11. Okresy odpoczynku - dobowy i tygodniowy.
12.Systemy czasu pracy - charakterystyka, zalety i wady systemów, orzecznictwo.
13.Ustalenie okresów rozliczeniowych, który korzystniejszy.
14. Tryb wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
15. Planowanie czasu pracy - rozkłady czasu pracy, chorobowe namiesza w grafiku.
16.Charakterystyka ruchomego czasu pracy, zasady wprowadzania, przykłady.
17. Praca w niedziele i święta.
18. Zmiany przepisów dotyczących placówek handlowych. 
19 Zmiana rozkładu czasu pracy - możliwe, niemożliwe.
20. Rozliczenie czasu pracy - ewidencja czasu pracy.
21. Rekompensata za pracę wynikającą z przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.
22. Rekompensata za pracę z tytułu pracy w niedziele i święto 
23. Praca w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, rekompensata, stanowisko GIP, orzecznictwo. 
24. Wyjścia prywatne, przerwa na papierosa - najlepsze rozwiązania.
25. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych - odmienne uregulowanie.
26. Czas pracy w 2018 r. - praktyczne wskazówki.
27.Sposób rozliczenia godzin zleceniobiorcy, kogo dotyczy.
28. Ćwiczenia. 

VI. UMOWY CYWILNOPRAWNE - MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA W FIRMIE, MINIMALNE WYNAGRODZENIE, OBOWIĄZKI STRON. 

VII. ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI W PRAWIE PRACY.

VIII. ĆWICZENIA I TESTY SPOSOBEM NA UTRWALENIE POSIADANEJ WIEDZY. BIEŻĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki  i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Sylwetka zawodowa wykładowcy prowadzącego zajęcia na kursie

HALINA HAJ-KOCOŁ Starszy specjalista z zakresu Prawa Pracy. Doświadczony szkoleniowiec. Stały współpracownik naszej firmy.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO