Miasto:
Kraków
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
520,- zł od osoby

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2022 ROKU

Szkolenie - Moduł 22 "Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego"

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Kurs skierowany jest głównie do osób wpisanych na listę biegłych rewidentów. Realizowany jest na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1033/14a/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku. Obowiązuje 3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, który rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku.

Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta (wykonującego i niewykonującego zawód) w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

- 72 godziny lekcyjne poprzez udział w szkoleniu prowadzonym przez jednostki uprawnione,

- co najwyżej 48 godzin lekcyjnych w ramach samokształcenia w formach określonych w paragrafie 3 rozporządzenia.

Obowiązkowo w każdym roku należy odbyć 24 godziny szkolenia obligatoryjnego.

Proponujemy szkolenia z różnych modułów szkoleniowych, realizowanych w dni powszednie po 8 godzin lekcyjnych od godz. 8.30. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.


Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin lekcyjnych (blok rachunkowość) w dniach 24.10.2022 oraz 25.10.2022 r.

Rozpoczęcie: godzina 8:30 

 

Treści kształcenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów.
 3. Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów.
 4. Ustalanie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo.
 5. Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalanie obiektów oceny utraty wartości.
 6. Ustalanie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.
 7. Pozostałe kwestie.
 8. Studium przypadku: model utraty wartości przygotowany przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.
 9. Sprawdzian wiadomości.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów Dz. U.2017 poz.2391.

 

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Justyna Beata Zakrzewska -Zastępca Przewodniczącego Rady Członków ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) w Polsce,  Członek Komisji ds. Ewidencji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,  Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,  Wykładowca z dziedziny Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF)  a także:Obsługa księgowa spółek prawa handlowego sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF. Badanie sprawozdań finansowych spółek w tym notowanych na rynku alternatywnym New Connect. Wykładowca szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, ustawy o rachunkowości. W 2012 ukończenie kursu dla kandydatów na Doradców Podatkowych.Współtłumacz publikacji IFAC na zlecenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów KIBR.W 2011 uczestnictwo w szkoleniu “Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dla zaawansowanych” organizowane przez Ministerstwo Finansów z grantu Banku Światowego TF 054298.W 2008 ukończenie szkolenia “Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej” organizowanego przez Ministerstwo Finansów z grantu Banku Światowego TF 054298.Od 2007 r. członek Grupy Technicznej przy Oddziale Regionalnym Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie specjalizującej się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej.Współtłumacz i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standarów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”.W 2010 r. współautor książki do obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów „Badanie Małych i Średnich Jednostek wg polskich standardów i Międzynarodowych Standarów Rewizji Finansowej ”.W 2009 Ekspert Komisji ds. Standardów Rewizji Finansowej i Norm Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.Wiedzę zawodową uaktualnia uczestnicząc w europejskich i światowych konferencjach i kongresach z zakresu audytu, rachunkowości, etyki i standardów wykonywania zawodu.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować przelewem lub poprzez PayU na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod