Strona główna img Ogłoszenia img Referent/Starszy Referent w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych

Referent/Starszy Referent w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych

2019-03-05, Kraków

DYREKTOR
ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW


Referent/Starszy Referent w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych
nazwa stanowiska pracy


1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
1260 z późn. zm.),
b) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne,
c) minimum 3-letni okres doświadczenia pracy w księgowości.


Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
b) znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
c) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków.
d) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
e) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
f) znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
g) znajomość przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
h) znajomość zasad ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej.


W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne
sprawdzenie określonych umiejętności).


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie w systemie GRANIT ewidencji księgowej w zakresie lokali użytkowych na
wyznaczonym rejonie oraz jej dokumentowanie w tym:
a) wystawianie faktur VAT oraz faktur korygujących VAT,
b) wystawianie not księgowych,
c) księgowanie i rozliczanie wpłat na kontach użytkowników lokali,
d) naliczanie i księgowanie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności
czynszowych,
e) księgowanie prawomocnych orzeczeń sądowych,
f) weryfikacja sald na kontach poszczególnych najemców lokali,
g) prowadzenie i kontrola rejestrów VAT w zakresie podatku VAT należnego oraz ich
okresowe uzgadnianie,
h) przeprowadzanie inwentaryzacji należności zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy
o rachunkowości poprzez przygotowanie i wysłanie do najemców potwierdzeń sald oraz
ich uzgadnianie.


4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) płaca zasadnicza: od 2 650,00 zł do 3 200,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa
miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
c) zatrudnienie na okres, co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości
umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób,
o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).


5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


6. Wymagane dokumenty:
a) Curriculum Vitae (CV),
b) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku
wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),
d) własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na podstawie art.6 ust.1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem (do pobrania w
treści ogłoszenia na str: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=105627&bip_id=32),

e) informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który
zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
1260 z późn. zm.).


7. Termin i miejsce składania dokumentów:
a) oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na
adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego16, 31-319
Kraków, w terminie do dnia 11 marca 2019 r. z dopiskiem na kopercie FV-14/19.
b) decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
c) oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
d) o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani
telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
e) oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
f) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
(http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.


8. Ilość etatów:
1 etat

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO