Notatka

Notatka

ze spotkania w dniu 15.11.2013 r. z przedstawicielami Szkół, które zadeklarowały udział w 17 edycji „Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym”

w roku szkolnym 2013/2014 - organizowanego przez

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Ustalenia :

1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje zagadnienia ustawy o rachunkowości
(z wyłączeniem konsolidacji), a w szczególności zagadnienia kapitałów i ewolucji sprawozdania finansowego.

2. Terminy Konkursu :
I etap (w szkołach) - 30 stycznia 2014 r. (czwartek) godz. 9:00 – czas odpowiedzi 90 minut
II etap (w SKwP) - 26 luty 2014 r. (środa) godz. 10:00 – czas odpowiedzi 2 godz. zegarowe.

3. Do 20 grudnia 2013 r. winna zostać przekazana przez szkoły do SKwP informacja o ilości uczniów, którzy przystąpią do I etapu Konkursu. Informacja ta jest potrzebna w celu przygotowania odpowiedniej ilości zestawów pytań.

4. Do 12 lutego 2014 r. przekazane zostaną przez szkoły do SKwP imiona i nazwiska uczniów, którzy przeszli do II etapu Konkursu. Z jednej szkoły w II etapie Konkursu może uczestniczyć maksimum 3 osoby.

5. Uczniowie, w czasie rozwiązywania tematów konkursowych mogą mieć na ławkach jedynie ustawę o rachunkowości.

6. Na salę, w której rozwiązywać będą testy i zadania sytuacyjne II etapu, uczniowie wchodzić będą bez telefonów komórkowych (komórki zdeponowane zostaną u nauczycieli – opiekunów uczniów).

7. W finale ustnym II etapu Konkursu – uczniowie odpowiadać będą na jeden zestaw pytań. Zapewni to porównywalność odpowiedzi.
Każdy finalista otrzyma 10-minutowy czas na przygotowanie się do odpowiedzi.

8. Podczas II etapu konkursu tj. 26.02.2014 r wygłoszone zostaną prelekcje dla nauczycieli
- opiekunów uczniów (2 prelekcje): nt. etyki w rachunkowości oraz zmian w VAT w 2014 r.
- uczniów biorących udział w Konkursie nt. etyki w rachunkowości.

9. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie prof. dr hab. Bronisław Micherda, Prezes Zarządu O/Okręgowego SKwP. Do Komisji Konkursowej zaproszeni zostaną: Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży działającej
w strukturze O/Okręgowego SKwP.

10. Cele merytoryczne Konkursu oraz szczegółowe zasady jego organizacji zawiera Regulamin, którego treść znajduje się na stronie internetowej: www.krakow.skwp.plNotatkę sporządził:

mgr Kazimierz Jarosz, Dyrektor Biura Zarządu O/O w KrakowieKraków, dnia 15.11.2013 r.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO