PODATEK VAT W BUDŻECIE

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-02-28
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:"PODATEK VAT W BUDŻECIE "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

Treści kształcenia:

I część Zmiany 2018/2019


1.„Podzielona płatność” (MPP) – nowa metoda płatności należności z faktur - od 1.07.2018 r.:

 •  Wdrożenie metody podzielonej płatności (split payment) w urzędzie gminy i w jednostkach gminnych.
 • ·Praktyczne problemy z rozliczaniem podzielonej płatności w JST.
 •  Wyjaśnienia ministra finansów dotyczące split payment.
 •  Przykłady instrukcji  dot. Split payment.

2.Centralny Rejestr Faktur (CRF)- zasady prowadzenia, typy wskazywania podatników do kontroli, grupowanie wg specyfiki
3.STIR - publiczne wykazy podatników VAT o wykreśleniu z rejestru i odmowie rejestracji.
4.Zapowiadane przez MF zmiany na 2019 rok:

 • ·Rezygnacja z deklaracji VAT-7.
 • Oparcie obniżonych stawek VAT na nomenklaturze statystycznej CN zamiast na PKWiU oraz PKOB.
 • Wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej.

II część Elektroniczne Fakturowanie w JST

 •  Dane na fakturach.
 • Terminy ich wystawiania.
 •  Korekty faktur.
 •  Szczególne rodzaje faktur („odwrotne obciążenie”, RR dla rolnika i inne).

1. Dokumenty wewnętrzne, w tym zestawienia opłat od osób fizycznych.
2. Noty – dot. opłat niepodlegających VAT.
3. Działanie e-platformy
III część- Rozliczanie VAT
1.Ewidencje VAT (w tym: jednolity plik kontrolny):

 •  Obowiązek ich prowadzenia celem prawidłowego sporządzania deklaracji VAT-7.
 •  Obowiązek elektronicznego ich składania MF w formacie JPK.
 • Ich treść: identyfikacja podatników i szczegóły transakcji.

2.Kasy rejestrujące:

 •  Zmiany w 2019r.
 •  Wykaz czynności zwolnionych od ewidencjonowania.
 • Wykaz czynności, które muszą być zaewidencjonowane.
 • Etapowe wprowadzanie kas online w latach: 2019-2022.

3.Moment opodatkowania VAT (obowiązek podatkowy) od:

 • Najmu, dzierżawy i podobnych usług.
 • Mediów (dostawy: wody, ciepła, prądu, gazu, Internetu, odbioru ścieków oraz innych).
 • Przenoszenia kosztów (refakturowania).
 •  Budowlanych usług.
 • Nieruchomości.
 • Zaliczek.
 •  Innych.

4.Odliczanie VAT.

 •  Przyporządkowanie zakupów do rodzajów działalności.
 •  Brak przyporządkowania zakupów do rodzajów działalności.
 •  Prewskaźniki - metody odliczeń VAT – doświadczenia po 2 latach stosowania
 • Odliczanie VAT z użyciem wskaźnika i prewskaźników jednostki, która rzeczy używa.
 •  Najnowsze orzecznictwo sądowe ws. prewskaźników.

Obowiązkowa korekta odliczeń VAT:
1. 10-letnia – od nieruchomości.
2. 5-letnia - od pozostałych środków trwałych.
3. Jednorazowa od pozostałych zakupów.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

Informacje o wykładowcy:

MAŁGORZATA RZESZUTEK

Właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 6-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w: podatkach dochodowych i obrotowych, dokumentacji cen transakcyjnych, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i przekształceniach form organizacyjno-prawnych).

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO