Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kierowanie zamówieniami publicznymi i ich realizacja z uwzględnieniem aktualnych problemów, w tym sprawozdań i elektronizacji

Kierowanie zamówieniami publicznymi i ich realizacja z uwzględnieniem aktualnych problemów, w tym sprawozdań i elektronizacji

Miasto:
Nowy Sącz
Data rozpoczęcia:
2019-02-21
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Kierowanie zamówieniami publicznymi i ich realizacja z uwzględnieniem aktualnych problemów, w tym sprawozdań i elektronizacji

Zapowiedź szkolenia:

System zamówień publicznych to specyficzna sfera organizacyjna, prawna i finansowa jednostki.  Zarządzenie w tym obszarze jest niezmierne ważne, zwłaszcza w kontekście jego roli w zaspakajaniu  potrzeb publicznych, realizacji zadań inwestycyjnych, pożądanej i skutecznej absorpcji środków unijnych. 

Zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat planowania, sprawozdawczości, realizacji kontroli i nadzoru nad systemem udzielania zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka – jest priorytetowym celem tego szkolenia.

Szkolenie to także ma na celu przygotowanie do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności, w zakresie zamówień publicznych. 

W ramach szkolenia proponujemy Państwu praktyczne narzędzia audytorskie do wykorzystania dla kadry  zarządzającej do dokonania samooceny systemu  i ew. korekty funkcjonującego już systemu w jednostce, w tym realizacji sprawozdań przekazywanych Prezesowi UZP. 

Jak powinien wyglądać sprawnie działający system zamówień publicznych? Jaka jest jego rola? Jak należy zorganizować  nadzór nad tym systemem, żeby działał sprawnie  i zgodnie z prawem? 

Na te i inne pytania odpowiemy Słuchaczom na tym potrzebnym i ciekawym szkoleniu, które w sposób maksymalnie praktyczny umożliwi Słuchaczom zdobycie wiedzę w  zakresie objętym niżej określonym program.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie  adresowane jest  do osób zajmujących kierownicze stanowiska w  jednostkach objętych reżimem Prawa zamówień publicznych, służb finansowych, kierowników działów zamówień publicznych, specjalistów d.s. zamówień publicznych  oraz innych osób, które współpracują z tym sektorem lub przygotowujących się do pracy w tym obszarze,   pragnących pogłębić wiedzę  z zakresu zarządzania publicznego, w tym  sferą zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

Powitanie 
Analiza konkretnych potrzeb słuchaczy.
Jak ma wyglądać sprawnie działający system udzielania zamówień publicznych ?
System udzielania zamówień publicznych, ocena stanu wyjściowego, rekomendacja, usprawnienie, efekt.  

  1. Newralgiczne obszary systemu zamówień publicznych:

1.1 Planowanie, w jakim zakresie, kiedy, jak wykorzystać system planowania, sprawozdawczość za rok 2018.

1.2 Monitorowanie i nadzorowanie systemu zamówień publicznych,

1.3 Kadry – dobór kadr, konieczny zasób, kwalifikacje,

1.4 System szkoleń specjalisty do spraw zamówień publicznych – ile ?, jakie?, kiedy?,

1.5 Realizacja projektów z funduszy UE i innych inwestycji,

1.6 Techniczna obsługa i potrzeby zamówień publicznych w jednostce

1.7 Elektronizacja – wszystko co powinien wiedzieć o niej kierownik jednostki, dyrektor finansowy, główny księgowy.

  1. System kontroli wewnętrznej i audyt zamówień publicznych.

2.1 Organizacja

2.2 Zasady współpracy

2.3 Przygotowanie się do kontroli lub audytu zewnętrznego

Przykłady, gotowe kwestionariusze kontroli i narzędzia audytorskie, identyfikowanie ryzyka.

3. Współpraca pracowników do spraw zamówień publicznych  z kierownictwem jednostki  i pozostałymi pracownikami, w tym zasady komunikacji,

4. Adekwatna organizacja systemu zamówien publicznych do 30 tys. euro i zamówień objętych reżimem  Pzp. w jednostce sektora finansów publicznych,

5. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych a zamówienia publiczne,

6. Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie realizacji zamówień publicznych,

7. Procedury w realizacji zamówień publicznych,

8. Komisja przetargowa, jej rola, odpowiedzialność, dobre praktyki

9. Pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów.

10. Podsumowanie warsztatów, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Małgorzata Niemiec

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO