Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Gospodarka odpadami w 2019 roku

Gospodarka odpadami w 2019 roku

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-03-11
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
310,- zł od osoby,
zapisz się

Gospodarka odpadami w 2019 r - aktualności

 
Zakres tematyczny:


1. Przegląd wszystkich ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikających z tych ustaw.
2. Prawo ochrony środowiska – przepisy związane z gospodarką odpadami/opłaty środowiskowe:
- podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
- terminy wnoszenia opłat,
- rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
- nowe, obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat za 2018 rok,
- sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
- zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
- decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
- rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
- przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.

2. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom:
- źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie,
- KOBiZE
Omówienie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:
-ograniczenie czasu magazynowania odpadów,
-monitoring wizyjny obejmujący miejsca magazynowania odpadów,
-zmiany w ramach zezwoleń na zbieranie odpadów (pojemność miejsc magazynowych, tytuł prawny),
-nowe wymagania dla wszystkich zbierających i przetwarzających odpady (np. zabezpieczenie roszczeń),
- czas na zmianę decyzji,
- nowe organy opiniujące: WIOŚ, wójt, burmistrz, prezydent, Państwowa Straż Pożarna – operat przeciwpożarowy,
  
3. Zwiększenie pieniężnych kar administracyjnych,
  
4. BDO i Rejestr – termin ostateczny na rejestrację:
   •    wypełnianie formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru,
   •    kto i w jakim terminie musi uzyskać wpis do rejestru,
   •    wpis do rejestru z urzędu lub na wniosek,
   •    stawki opłaty rejestrowej i rocznej.
5. Ewidencja odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:
  
•    obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
•    obowiązujące druki ewidencji odpadów,  
•    nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 2020 r.
6. Sprawozdawczość odpadowa – zbiorcze zestawienie danych o odpadach.
7. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji :
  
   •     otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
   •    upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
   •    przygotowanie dokumentacji,
   •    oględziny,
   •    wyjaśnienia do protokołu,
   •    podpisanie protokołu lub odmowa podpisania,
   •    skutki administracyjne i finansowe stwierdzonych naruszeń.
8.  pytania i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych oraz konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, 32-300 Olkusz Godz.9:30


Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).


Informacja o kadrze


Wykładowca - ekspert z dziedziny środowiska.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO