Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img CENY TRANSFEROWE - REWOLUCJA 2019

CENY TRANSFEROWE - REWOLUCJA 2019

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-03-11
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
380,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:  „CENY TRANSFEROWE - REWOLUCJA 2019"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

Treści kształcenia:

Przedmiot i cel szkolenia. 
Podstawowa regulacja w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, cen transferowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi weszła w życie.  W 2018 r. zostały sporządzone pierwsze dokumentacji oraz zostały wysłane pierwsze dokumenty CIT TP oraz PIT TP.  W związku z powyższym, przyszedł czas na refleksję i Minister Finansów zdecydował się na zmiany porządkujące problematykę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, cen transferowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Zmiany mają charakter globalny, kompleksowy oraz porządkują problematykę cen transferowych.  Podczas wykładu Wykładowca omówi zmiany oraz porówna nowych stan prawny ze dotychczasowym.
  
Plan szkolenia. 

1)Zagadnienia ogólne.  
a)Podstawowe informacje na temat dotychczasowego oraz nowego   stanu prawnego.
b)Podstawowe informacje na temat Wytycznych OECD.  
c)Podstawowe informacje na temat prac Forum Cen Transferowych.
d)Podstawowe informacje na temat prac legislacyjnych.  Nowelizacja ustaw - nowe rozporządzenia. 
  
2)Nowa definicja podmiotów powiązanych.  
a)Wywieranie znaczącego wpływu a definicja podmiotów powiązanych.  
b)Nowa definicja a powiazania kapitałowe.  
c)Nowa definicja a powiazania personalne.  
d)Jak w przypadku spółek kapitałowych ? Jak w przypadku spółek osobowych ?  
e)Jednostka główna a zakład. 
f)Podmioty mające siedzibę oraz miejsce zamieszkania na terytorium albo w kraju stosującym szkodliwa konkurencję podatkową. 

3)Cena transferowa.  
a)Cena transferowa a rezultat finansowy.  
b)Weryfikacja zgodności.  
c)Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.  
d)Metoda rozsądnej marży „koszt plus”.  
e)Metoda ceny odsprzedaży.  
f)Metoda marży transakcyjnej netto.  
g)Metoda podziału zysków. 
h)Pozostałe metody. 

4)Dokumentacja.  
a)Local File.  
b)Master File.  
c)Nowe limity dokumentacyjne.  
d)Kiedy 2.000.000,00 PLN ? a kiedy 10.000.000,0 PLN ?  
e)Nowe elementy – Local File oraz Master File. 
f)Nowe terminy  - kiedy Local File ? kiedy Master File ?    
g)Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji – transakcje pomiędzy podmiotami krajowymi – zamówienia publiczne – itp.
 
5)Analiza danych porównawczych. 
a)Technika wykonania.  Jak w przypadku porównania wewnętrznego  jak w przypadku porównania zewnętrznego ? 
b)Przegląd najczęściej wykorzystywanego oprogramowania. 
c)Jak dobrać rentowność dla potrzeb porównania ? 
d)Znaczenie kwartyla dolnego, górnego oraz mediany. 
e)Kiedy brak analizy danych porównawczych ? Usługi o niskiej wartości dodanej oraz pożyczki. 
 
6)Nowe obowiązki informacyjne – informacja o cenach transferowych. Elementy oraz termin. 

7)Dokumentacja za 2018 r. – możliwość wyboru. 

8)Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a zmiany w zakresie podatku u źródła.  

9)Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a zmiany w zakresie CFC Law. 

10)Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a  obowiązki informacyjne o schematach podatkowych.  

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

Wykładowca 

 MARCIN GÓRSKI:

 Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych. Długoletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w wielu Oddziałach Okręgowych m.in. Warszawa, Poznań, Kielce, Rzeszów. Od roku 2017 jest bardzo cenionym trenerem w Oddziale Terenowym w Tarnowie z zakresu podatku VAT oraz CIT, PIT , cen transferowych, środków trwałych

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO