Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Bilansowe i podatkowe aspekty zamknięcia oraz otwarcia roku obrotowego w kontekście e-sprawozdania finansowego

Bilansowe i podatkowe aspekty zamknięcia oraz otwarcia roku obrotowego w kontekście e-sprawozdania finansowego

Miasto:
Nowy Sącz
Data rozpoczęcia:
2019-02-25
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
600,- zł od osoby,
zapisz się

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie
„Bilansowe i podatkowe aspekty zamknięcia oraz otwarcia roku obrotowego w kontekście e-sprawozdania finansowego”
Uwaga! Sprawozdanie za rok 2018 składamy wyłącznie w formie elektronicznej w terminie wynikającym z ustawy!!

Cel szkolenia: prezentacja i analiza problematyki zamknięcia i otwarcia rocznego w prawie bilansowym z uwzględnieniem skutków podatkowych w kontekście sporządzania e-sprawozdania finansowego i innych elektronicznych sprawozdań. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie istota zamknięcia rocznego 2018 w prawie bilansowym z uwzględnieniem skutków podatkowych dla jednostek „mikro”, „małych” oraz „standardowej” formy sprawozdawczej. Uwzględnione w podstawowym zakresie będą postanowienia KSR i MSR/MSSF. Przedstawiona zostanie szczegółowa analiza m. in. korekt zasad i szacunków, wycen środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, odpisów aktualizacyjnych oraz rezerw. Odrębnej analizie zostaną konsekwencje wprowadzenie e-sprawozdań finansowych i innych dokumentów o charakterze elektronicznych.

Odbiorcy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio i pośredni za sporządzani sprawozdania finansowego i otwarcie ksiąg rachunkowych oraz rozliczenia podatkowe.

TERMIN: 25-26.02.2019r od godz. 9.30
WYKŁADOWCA: Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
ODPŁATNOŚĆ: 600 zł od jednego uczestnika
Opłatność dla członków SKwP O/T Nowy Sącz 570 zł
MIEJSCE SZKOLENIA: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Zakres tematyczny:

 1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych na świecie w kontekście prawa podatkowego.
  1. Cele i funkcje prawa bilansowego i prawa podatkowego
  2. „Dualizm” prawa bilansowego w polskich realiach gospodarczych (UoR, KSR, MSR/MSSF) i jego skutki podatkowe
  3. Konsekwencje odrębności prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie umów leasingu oraz amortyzacji
 1. E-sprawozdanie finansowe i inne dokumenty o charakterze elektronicznym
  1. Terminarz sporządzania e-sprawozdania finansowego (e-SF)
  2. Zmiany zakładowego planu kont jako podstawa sporządzania e-dokumentów
  3. Elementy strukturyzowane oraz niestrukturyzowane e-SF
  4. Sprawozdanie z działalności w wersji elektronicznej
  5. Sprawozdanie z badania w wersji elektronicznej
  6. Przekazywanie e-dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego
  7. Przekazywanie dokumentów bilansowych do Urzędu Skarbowego
  8. Odpowiedzialność za sporządzanie oraz podpisywanie e-dokumentów
 1. Skutki zmiany polityki rachunkowości i korygowanie błędów w sprawozdaniu za 2018 rok
  1. Korygowanie błędów poprzednich okresów sprawozdawczych i innych.
  2. Korekty wynikające ze zmiany szacunków i zmiana zasad rachunkowości
 1. Możliwość stosowania uproszczeń w zamknięciu rocznym i prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  1. Pojęcie istotności i jego wartościowanie – aspekt praktyczny
  2. Odstępowanie od stosowania poszczególnych zapisów UoR
  3. Uproszczenia w formie sprawozdawczej dla jednostek mikro oraz małych
  4. Uproszczenia w stosowaniu metod wyceny i prezentacji (instrumenty finansowe, leasing, podatek odroczony, wycena produktów)
 1. Sprawozdanie finansowe – ujęcie kompleksowe
  1. Elementy sprawozdania finansowego i obowiązek badania sprawozdań finansowych
  2. Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności i skutki w stosowanych metodach wyceny
  3. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdania finansowego oraz jego terminarz sporządzania, zatwierdzania i przekazywania
  4. Inwentaryzacja w zamknięciu rocznym i archiwizowanie
  5. Zmiana polityki rachunkowości i zdarzenia po dacie bilansowej
 1. Wycena wybranych kategorii w kontekście bilansowym i podatkowym
  1. Nieruchomości inwestycyjne
  2. Środki trwałe i WNiP
  3. Rezerwy w tym świadczenia pracownicze
  4. Odpisy aktualizacyjne aktywów
  5. Leasing
  6. Różnice kursowe i koszty finansowania
 1. Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego w zamknięciu rocznym
  1. Podatek bieżący
  2. Rezerwy na odroczony podatek – aspekt praktyczny
   Aktywa z odroczonego podatku – aspekt praktyczny
 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cash flow)
  1. Działalność operacyjna
  2. Działalność inwestycyjna
  3. Działalność finansowa
  4. Praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania cash flow

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu. Miejsce przeprowadzenia kursu: ul.Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO